IMG_2364.jpeg

Originals


@LYSHASMITH


Bloom no 2 .jpg

NEW PAINTINGS

© LYSHA SMITH 2018 | Instagram: @lyshasmith | Pinterest: Lysha Smith